Doanh nghiệp

0901 915 985

[email protected]

https://fb.com/AnTriLaw

Doanh nghiệp

CÁC DỊCH VỤ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI AN TRÍ LAW

 • Mô tả

  AN TRÍ LAW – UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – TÂN TÂM

  NHẬN LÀM CÁC THỦ TỤC VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM

  I.     THÀNH LẬP MỚI

  v Thành lập Công ty Cổ phần;

  v Thành lập Công ty TNHH 1 Thành viên;

  v Thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên trở lên;

  v Thành lập Công ty hợp danh;

  v Thành lập Doanh nghiệp tư nhân;

  v Thành lập hộ kinh doanh;

  v Thành lập chi nhánh/Văn phòng đại diện.

 • THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN VÀ NGƯỢC LẠI

 • Mô tả

  Thành phần hồ sơ

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

  2. Danh sách thành viên (mẫu quy định);

  3. Điều lệ (mẫu tham khảo);

  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

  4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực;

  4.2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;

 • THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY TNHH

 • Mô tả

  Thành phần hồ sơ

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

  2. Điều lệ (mẫu tham khảo);

  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

  4. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán;

  5. Danh sách người lao động hiện có;

  6. Danh sách các hp đồng chưa thanh lý;

  7. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

 • THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH

 • Mô tả

  Thành phần hồ sơ

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

  2. Điều lệ (mẫu tham khảo);

  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

  4. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp  (mẫu tham khảo) hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;

  5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

  6. Bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;

 • THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

 • Mô tả

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

  2. Danh sách cổ đông sáng lập  (theo mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài  (theo mẫu quy định); Danh sách người đại diện theo ủy quyền đvới cổ đông nước ngoài là tổ chức  (theo mẫu quy định);

  3. Điều lệ (mẫu tham khảo);

  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

  4.1 Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

  4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

 • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

 • Mô tả

  Thành phần hồ sơ

  1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện (theo mẫu quy định);

  2. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diệ(mẫu tham khảo);

  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh/ văn phòng đại diện: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

  4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

  5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

  6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

  7. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (mẫu tham khảo).

 • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỀ THÀNH VIÊN CÔNG TY

 • Mô tả

  Thành phần hồ sơ

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

  2.  Hợp đồng chuyển nhượng /tặng cho hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng/tặng cho (mẫu tham khảo);

  3.  Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

  3.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân;

  3.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

 • THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 • Mô tả

   Thành phần hồ sơ

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);

  2.  Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp;

  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

  4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ. ( mẫu tham khảo)

  5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

  6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

  7. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

 • THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP

 • Mô tả

  THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI

  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

  Thành phần hồ sơ

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

  2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ  (mẫu tham khảo);

  3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

  4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

  5. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (mẫu tham khảo). 

 • THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

 • Mô tả

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp  (theo mẫu quy định);

  2. Danh sách cổ đông sáng lập  (theo mẫu quy định) và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài  (theo mẫu quy định) ; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đvới cổ đông nước ngoài là tổ chức  (theo mẫu quy định);

  3. Điều lệ  (mẫu tham khảo);

  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

     4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;

     4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

 • Facebook

  Tin mới

  Thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật

 • Mô tả

  Khi thành lập doanh nghiệp thì thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật sẽ được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động nếu người đại diện theo pháp luật có sự thay đổi thông tin từ Chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 • Thừa kế quyền sử dụng đất

 • Mô tả

  Người để lại di sản có quyền để lại di sản là Quyền sử dụng đất cho những người thừa kế của mình thông qua di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật. Khi người nhận thừa kế được thừa kế quyền sử dụng đất phải thực hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Để được nhận thừa kế người được nhận thừa kế phải thực hiện các thủ tục như sau:

 • Thành lập địa điểm kinh doanh

 • Mô tả

  Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Để thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chú ý về các quy định thành lập, hồ sơ thành lập và cách thức nộp hồ sơ thành lập. Nếu quý khách hàng có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi – Phòng dịch vụ doanh nghiệp – 0901.915.985, các chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng về các quy định cũng như cách thức thành lập địa điểm kinh doanh để doanh nghiệp có một nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Mô tả

   Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Với vai trò quan trọng của người đại diện theo pháp luật, khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục theo quy định.

 • Hotline

  anh-ls-min

  Hotline: 0901.915.985

  Liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ AN TRÍ

  Địa chỉ : 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÚC PHAN
  Địa chỉ: 109/47/6 Đường số 8, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  Hotline/Zalo : 0901 915 985 
   
   

  Tin mới

  Thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật

 • Mô tả

  Khi thành lập doanh nghiệp thì thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật sẽ được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động nếu người đại diện theo pháp luật có sự thay đổi thông tin từ Chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 • Thành lập địa điểm kinh doanh

 • Mô tả

  Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Để thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chú ý về các quy định thành lập, hồ sơ thành lập và cách thức nộp hồ sơ thành lập. Nếu quý khách hàng có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi – Phòng dịch vụ doanh nghiệp – 0901.915.985, các chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng về các quy định cũng như cách thức thành lập địa điểm kinh doanh để doanh nghiệp có một nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Mô tả

   Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Với vai trò quan trọng của người đại diện theo pháp luật, khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục theo quy định.

 • Thành lập văn phòng đại diện

 • Mô tả

  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Để thành lập Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp thì Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định và thực hiện nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt Văn phòng đại diện.

 • Đăng ký nhận tin

  Đăng ký nhận tin

  Email(*)
  Trường bắt buộc

  Đăng ký

  Kết nối chúng tôi

  An toàn pháp lý - Tiếp bước tương lai