Hợp đồng kinh doanh bất động sản

0901 915 985

[email protected]

https://fb.com/AnTriLaw

Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Khi thực hiện giao dịch bất động sản, các bên sẽ thực hiện thông qua các hợp đồng. Việc ký kết các hợp động kinh doanh bất động sản sẽ đảm bảo cho các thêm khi tham gia giao dịch. Vậy Hợp đồng kinh doanh bất động sản gồm những loại nào? Hình thức và nội dung chủ yếu gồm những gì? An Trí Law cập nhập thông tin để quý khách hàng tham khảo như sau:

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Hợp đồng kinh doanh bất động sản

                                                                   Hợp đồng kinh doanh bất động sản

 

Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định rất cụ thể về các loại hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Điều 17. Theo đó Hợp đồng kinh doanh bất động sản sẽ bao gồm các loại sau:

- Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng;

- Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng;

- Hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng;

- Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

- Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản.

HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

1. Hình thức hợp đồng kinh doanh bất động sản

 Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản.

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy mô nhỏ, không thường xuyên mà các bên là hộ gia đình, cá nhân thì phải công chứng hoặc chứng thực.

2. Thời điểm có hiệu lực của Hợp đồng kinh doanh bất động sản

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

III. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Mỗi loại hợp đồng kinh doanh bất động sản sẽ có các nội dung chính theo quy định. Các bên tham giao đàm phán, thương lượng và người soạn thảo hợp đồng cần nắm vững nội dung chính để soạn thảo hợp đồng đúng yêu cầu và quy định của pháp luật.

1. Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Theo Điều 18 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì khi soạn thảo hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thì sẽ phải có các nội dung chính như sau:

 

“Điều 18. Nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải có các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của các bên;

2. Các thông tin về bất động sản;

3. Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua;

4. Phương thức và thời hạn thanh toán;

5. Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;

6. Bảo hành;

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

9. Phạt vi phạm hợp đồng;

10. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;

11. Giải quyết tranh chấp;

12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng”

Với những nội dung chính đã được Luật kinh doanh bất động sản quy định, người soạn thảo hợp đồng sẽ căn cứ vào các nội dung cần phải có để soạn thảo hợp đồng theo đúng yêu cầu của các bên tham gia giao dịch.

2. Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Nội dung chính của hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 47 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

“Điều 47. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải có các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của các bên;

2. Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

3. Thời hạn sử dụng đất;

4. Giá chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có);

5. Phương thức và thời hạn thanh toán;

6. Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo;

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

8. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có);

9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

10. Phạt vi phạm hợp đồng;

11. Giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

12. Giải quyết tranh chấp;

13. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý.”

Việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất là hoạt động diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày, việc nắm vững các nội dung chính của hợp đồng giúp cho các bên trong giao dịch có thể trao đổi và thương lượng với nhau về các nội dung trong quá trình đàm phán để đi đến giao kết hợp đồng.

Để soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thì người soạn thảo cần phải chú ý các nội dung chính cần phải có trong hợp đồng. Dựa trên các nội dung chính, người soạn thảo sẽ bổ sung và điều chỉnh sao cho phù hợp với sự thỏa thuận của các bên tham gia giao dịch.

Xem thêm:     - Sang tên sổ đỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh

   

3. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Việc chuyển nhượng Dự án bất động sản rất quan trọng với các bên trong quá trình giao dịch bất động sản. Dự án bất động sản có giá trị lớn, hồ sơ pháp lý của dự án rất phức tạp. Việc đàm phán, thương lượng những nội dung hợp đồng chuyển nhượng đảm bảo lợi ích hài hòa cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng là một vấn đề rất quan trọng được đặt ra đối với các bên. Việc nắm vững các nội dung chính của hợp đồng chuyển nhượng dự án bát động sản sẽ giúp cho các bên có thể đưa ra những ý kiến, những nội dung trong hợp đồng vừa phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Theo Điều 53 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì Nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

“Điều 53. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải có các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của các bên;

2. Thông tin cơ bản của dự án đã được phê duyệt;

3. Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng;

4. Giá chuyển nhượng;

5. Phương thức và thời hạn thanh toán;

6. Thời hạn bàn giao toàn bộ hoặc một phần dự án và hồ sơ kèm theo;

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

8. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền sử dụng đất;

9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

10. Phạt vi phạm hợp đồng;

11. Giải quyết tranh chấp;

12. Các trường hợp chấm dứt thực hiện hợp đồng và các biện pháp xử lý;

13. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.”

Như vậy, Hợp đồng kinh doanh bất động sản là văn bản rất quan trọng với các bên trong quá trình giao dịch bất động sản. Nắm vững các quy định của hợp đồng kinh doanh bất động sản sẽ hạn chế những rủi ro, đảm bảo cho các bên trong quá trình kinh doanh bất động sản.

Xem thêm:      - Các dịch vụ về đất đai tại An Trí Law

                        - Tại sao khách hàng nên chọn dịch vụ sang tên sổ đỏ tại An Trí Law

Nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và tìm đơn vị soạn thảo hợp đồng kinh doanh bất động sản uy tín,  hãy liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT – CÔNG TY AN TRÍ

Hotline/Zalo: 0901.915.985/0365.58.97.98

Facebook: An Trí Law

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

Tin mới

Thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật

 • Mô tả

  Khi thành lập doanh nghiệp thì thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật sẽ được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động nếu người đại diện theo pháp luật có sự thay đổi thông tin từ Chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 • Thừa kế quyền sử dụng đất

 • Mô tả

  Người để lại di sản có quyền để lại di sản là Quyền sử dụng đất cho những người thừa kế của mình thông qua di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật. Khi người nhận thừa kế được thừa kế quyền sử dụng đất phải thực hiện thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Để được nhận thừa kế người được nhận thừa kế phải thực hiện các thủ tục như sau:

 • Thành lập địa điểm kinh doanh

 • Mô tả

  Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Để thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chú ý về các quy định thành lập, hồ sơ thành lập và cách thức nộp hồ sơ thành lập. Nếu quý khách hàng có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi – Phòng dịch vụ doanh nghiệp – 0901.915.985, các chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng về các quy định cũng như cách thức thành lập địa điểm kinh doanh để doanh nghiệp có một nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Mô tả

   Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Với vai trò quan trọng của người đại diện theo pháp luật, khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục theo quy định.

 • Hotline

  anh-ls-min

  Hotline: 0901.915.985

  Liên hệ

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ AN TRÍ

  Địa chỉ : 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÚC PHAN
  Địa chỉ: 109/47/6 Đường số 8, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  Hotline/Zalo : 0901 915 985 
   
   

  Tin mới

  Thay đổi thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật

 • Mô tả

  Khi thành lập doanh nghiệp thì thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật sẽ được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động nếu người đại diện theo pháp luật có sự thay đổi thông tin từ Chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

 • Thành lập địa điểm kinh doanh

 • Mô tả

  Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Để thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chú ý về các quy định thành lập, hồ sơ thành lập và cách thức nộp hồ sơ thành lập. Nếu quý khách hàng có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi – Phòng dịch vụ doanh nghiệp – 0901.915.985, các chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng về các quy định cũng như cách thức thành lập địa điểm kinh doanh để doanh nghiệp có một nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao.

 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Mô tả

   Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Với vai trò quan trọng của người đại diện theo pháp luật, khi doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục theo quy định.

 • Thành lập văn phòng đại diện

 • Mô tả

  Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp. Để thành lập Văn phòng đại diện cho doanh nghiệp thì Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ theo quy định và thực hiện nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư nơi đặt Văn phòng đại diện.

 • Đăng ký nhận tin

  Đăng ký nhận tin

  Email(*)
  Trường bắt buộc

  Đăng ký

  Kết nối chúng tôi

  An toàn pháp lý - Tiếp bước tương lai